Kan träning minska fall bland äldre?

Träning förebygger fall enligt
Foto: Shutterstock

En Cochrane-översikt har funnit att färre personer faller och att antalet fall minskar med träning som riktar sig till äldre som bor hemma. Träning kan möjligen leda till en minskning av fallrelaterade frakturer och fallrelaterade besök i sjukvården. Det är osäkert om träningen påverkar självskattad livskvalitet.

I systematiska översikter söker man efter och sammanfattar studier. I denna systematiska Cochrane-översikt ställdes frågan: Vad är effekten av fallförebyggande träning hos hemmaboende äldre? Träningen jämfördes med sedvanlig behandling och med behandlingsformer som inte syftade till att minska antalet fall.

Resultaten visar att fallförebyggande träning:

 • Minskar antalet fall per år (hög tilltro till resultatet)
 • Minskar antalet personer som faller (hög tilltro till resultatet)
 • Möjligen ger en minskning av antal personer med fallrelaterade frakturer (låg tilltro till resultatet)
 • Möjligen minskar fallrelaterade besök inom hälso- och sjukvården (låg tilltro till resultatet)
 • Det är väldigt osäkert om det minskar inläggningar på sjukhus (väldigt låg tilltro till resultatet)
 • Möjligen finns bara en liten eller ingen skillnad på självskattad livskvalitet (låg tilltro till resultatet)

Bakgrund
Varje år faller omkring en tredjedel av befolkningen över 65 år en eller fler gånger. Ett fall kan leda till mindre allvarliga skador som till exempel stukningar, muskelskador, blåmärken eller sår. Ett fall kan också leda till rädsla, undvikande av meningsfulla aktiviteter och minskad livskvalitet.

Omkring 10 procent av antalet fall resulterar i frakturer och fall kan också leda till dödsfall – i Sverige dör cirka 4 personer om dagen till följd av en höftfraktur. Åtgärder för att reducera antalet fall är viktiga för att minska sjukdomsbördan hos äldre och skapa bästa möjliga hälsa.

Träning som syftar till att öka styrka, rörlighet, balans och uthållighet kan hjälpa till att förebygga fall hos äldre. Fallförebyggande träning kan delas in i följande grupper:

 1. Gång-, balans-, och funktionell träning
 2. Styrketräning
 3. Rörelseträning
 4. Träning med dans, qi-gong och tai chi
 5. Generell fysisk aktivitet
 6. Uthållighetsträning
 7. Annan träning

I Sverige rekommenderas äldre med risk för fall olika typer av träningsprogram, men det är i nuläget oklart hur stor effekten av träning kan vara och om det skiljer sig mellan olika metoder och sätt att träna. Det är inte helt klart hur stor tillit vi kan ha till vissa effekter som rapporterats i tidigare studier.

Vad är denna information baserad på?
Författarna till den här Cochrane-översikten gjorde en sökning i flera olika forskningsdatabaser i maj 2018 och fann 108 randomiserade kontrollerade studier som tillsammans undersökte effekten av träning med syfte att minska fall hos 23 407 äldre personer som bodde kvar i sitt eget hem. Genomsnittsålders var 76 år och majoriteten var kvinnor.

Träning jämfördes med sedvanlig behandling och insatser som inte syftade till att minska antalet fall, såsom andra hälsofrämjande åtgärder, sociala insatser eller enkla rörelseövningar.

Träningen för att minska fall kunde vara uppbyggd på olika sätt och varierade i längd men de flesta träningsupplägg pågick under 3 till 6 månader. Uppföljningsperioderna varierade mellan 3 månader och 3,5 år.

Oönskade händelser registrerades och presenterades i vissa studier men inte i alla vilket ger en osäker skattning av hur ofta dessa förekommer. De oönskade händelserna som rapporterades var inte allvarliga förutom i två fall (en allvarlig bäckenfraktur och ett ljumskbråck).

Författarna utforskade också effekterna av olika träningsformer, vilket presenteras och kan läsas i fullängdsartikeln av Cochrane-översikten. Totalt är studier från 25 olika länder inkluderade, bland annat fem studier från Sverige.

Det viktigaste utfallsmåttet var antal fall och detta beräknades utifrån risken att en person skulle falla under ett år. Andra utfallsmått var antal personer som fallit en eller flera gånger, antal personer som ådragit sig frakturer, antal sjukhusinläggningar, antal besök i sjukvården efter fall samt hälsorelaterad livskvalitet.

Tilliten till resultaten ansågs vara högt för antal fall och antal personer som fallit. För de andra resultaten var tilliten mindre på grund av få rapporterade fall, breda konfidensintervall vilket skapar en osäkerhet i uppskattningen av effekten samt små studier med få deltagare. Till exempel kan träning för att minska fall ha liten eller ingen effekt på hälsorelaterad livskvalitet, men tilltron till detta tilltron till detta resultat är lågt.

Sammanfattat av:
Martin Ringsten, Forskare på Cochrane Sverige
Eva Ekvall Hansson, Professor på Lunds Universitet

COCHRANES SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER
I Cochranes systematiska översikter söker man efter och sammanfattar studier som svarar på en konkret forskningsfråga som är relevant för kliniker, beslutsfattare samt patienter och vårdtagare. Efter en sökning av relevanta studier så värderas och sammanställs dessa med hjälp av en systematisk metod som är beskriven på förhand för att skapa transparens. Dessa steg bidrar till en systematisk översikt som håller hög kvalitet och som kan ligga till grund för beslut som är baserade på bästa möjliga forskningsläge. Du kan läsa mer om Cochrane och systematiska översikter på Cochranes hemsida eller på Cochrane Sveriges hemsida.

TILLTRO TILL RESULTATET (GRADE)
När vi sammanfattar studier och presenterar resultat så är det viktigt att visa hur mycket tillit vi kan ha till resultatet. Det handlar om hur trygga vi kan vara i att resultatet återspeglar hur det är i verkligheten. GRADE är ett system som vi använder för att bedöma tilliten till resultatet. I GRADE värderas bland annat:

 • Hur väl studien är genomförd, även kallat ‘risk för bias’
 • Om studiernas resultat skiljer sig åt utan någon tydlig förklaring
 • Om studierna är lika nog för att svara på forskningsfrågan
 • Om studierna är stora nog att få tydliga resultat
 • Om alla relevanta studier och resultat har hittats

Källa:
Sherrington C et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD012424. DOI: 10.1002/14651858. CD012424.pub2
Tillgänglig från: Cochrane Library

Mer läsning:
Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. Tillgänglig från Cochrane Library.

WHOs material “Step Safely”: Strategies for preventing and managing falls across the life-course”. Tillgänglig från WHOs hemsida.