Årlig screening for fallrisiko anbefales

15
Pasienter med tidligere fraktur eller mindre traume skal tilbys behandling for osteoporose.

Den kliniske behandlingen av personer med fallrisiko, eller de som har falt, bør inkludere spesifikk trening, balansemåling og osteoporosebehandling. Vitamin D eller hoftebeskyttelse ser derimot ikke ut til å ha noen forebyggende effekt.

Cirka 29 prosent av alle over 65 år faller minst én gang per år. En fjerdedel av disse kontakter helsevesenet etter fallet. Alvorlige fallulykker med frakturer og leddluksasjoner ses hos ti prosent av alle som har falt.

21–39 prosent av dem som har falt, utvikler fallfrykt. Dette har i sin tur en negativ effekt på den rammede personens livskvalitet og aktivitetsnivå. Formålet med en aktuell artikkel var å presentere kliniske anbefalinger for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre personer, ut fra den evidens og de retningslinjer som finnes i dag.

Både American Geriatric Society og British Geriatrics Society anbefaler en årlig sreening for fallrisiko for pasienter fra 65 år. Hvorvidt pasienten har falt og om pasienten er redd for å falle, er spørsmål som bør stilles. Timed up and go kan brukes ved vurdering; ett testresultat på tolv sekunder eller mer indikerer at det foreligger en fallrisiko.

Alle med fallrisiko bør også tilbys trening, som har vist seg å ha god effekt for pasienter med middels til høy fallrisiko. Forskning viser at fallforekomsten var 29 prosent lavere blant dem som hadde trent sammenlignet med tilsvarende gruppe som ikke hadde trent. Både hjemmebasert trening og gruppebasert trening har vist seg å redusere antall fall.

De mest effektive treningsprogrammene inneholder både beinstyrkende øvelser og øvelser som utfordrer balanseevnen. Det finnes også evidens for at tai chi kan redusere fallforekomsten. Gangtrening, som ofte er inkludert i ulike programmer, har ikke som eneste tiltak vist seg å ha noen fallforebyggende effekt.

Multifaktoriell risikovurdering for fall, der tiltak settes inn ut fra identifisert risiko, anbefales for pasienter med høy fallrisiko. Én av de viktigste hjørnesteinene i en slik vurdering er å undersøke gange, balanse og beinstyrke. Dette gir et godt bilde av pasientens evne og kan gi informasjon om hvilken type trening som er hensiktsmessig for den aktuelle pasienten.

Selv om tidligere studier har vist at tilskudd av D-vitamin kan redusere fallrisikoen, viser senere forskning at vitamin D ikke har noen fallforebyggende effekt og anbefalingen er ikke å foreskrive vitamin D i den hensikt. Skadeforebygging bør fokusere på å håndtere pasienter som har økt risiko for å få frakturer.

Pasienter med tidligere fraktur eller mindre traume skal tilbys behandling for osteoporose. Hoftebeskyttelse kan derimot ikke anbefales, basert på metaanalyse som ikke påviste noen effekt.

Av Anna Horn

Kilde: Ganz DA, Latham NK. Prevention of falls in community-dwelling older adults. N Engl J Med. 2020;382(8):734-743.