Tilbakevendende smerte påvirker skoleprestasjon

12
Formålet med en avhandling var å studere og vurdere evidens for sammenheng mellom tilbakevendende smerte og skoleprestasjon.

Tilbakevendende smerte er et vanlig helseproblem blant skolebarn. Til tross for den høye forekomsten finnes det lite beskrevet om hvordan smerte påvirker barna og deres evne til å prestere på skolen.

Formålet med en svensk avhandling var å studere og vurdere evidens for sammenheng mellom tilbakevendende smerte og skoleprestasjon.

Avhandlingen besto av tre delstudier. Studie 1 var en systematisk litteraturgjennomgang og studie 2 og 3 var basert på en longitudinell totalpopulasjonsstudie, The study of health in school-aged children from Umeå, der utvalget besto av henholdsvis 1 524 og 1 567 barn (4–18 år).

Tilbakevendende smerte samt opplevde problemer med skoleprestasjon, merittverdier og gymnaskarakterer var variabler som ble studert.

Det overgripende resultatet viser at det blant annet var en viss evidens for at variabelen tilbakevendende smerte kan forutsi svakere karakterer og en opplevelse av problem med å prestere på skolen. Smerte i 6. klasse fordoblet sannsynligheten for opplevde problemer med skoleprestasjon i 9. klasse.

Resultatene kan brukes som grunnlag for prioritering av forebyggende tiltak i skolen og helsevesenet samt som grunnlag for å utarbeide tiltak for barn med tilbakevendende smerte.

Av Anna Horn

Kilde: Ragnarsson S. Managing school while fighting aches and pains: a study about recurrent pain and academic achievement among school-aged children. Doktorgradsavhandling. Umeå universitet, 2019.

Les avhandlingen her: umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1380143/FULLTEXT01.pdf