Psykomotorisk behandling gir bedre livskvalitet

44

Psykomotorisk behandling i seks måneder kan bidra til økt livskvalitet og redusert smerte hos pasienter med langvarig smerteproblematikk. Det viser norske forskere i en ny studie.

Fysioterapi kan spille en vesentlig rolle på området mental helse og psykosomatikk. Ofte brukte behandlingsmetoder er de såkalte kroppsbevissthetsterapiene, der basal kroppskjennskap, avspenning, meditasjon og Mensendieck er vanlige.

Psykomotorisk behandling er en prosessorientert kroppskjennskapsterapi der kroppen ses som en kilde til informasjon og en formidler av tidligere erfaringer slik som traume, stress, personlighet og emosjoner. Pasienten inviteres inn som en medarbeider for å utforske hva de kroppslige symptomene, eksempelvis smerte og muskelspenninger, forsøker å formidle.

Formålet med terapien er å utforske endringer i de affektive systemene via kroppsbevissthetstrening (grunnleggende øvelser og avspenning), massasje og terapeutisk refleksjon. Teorien bakom psykomotorisk behandling bunner i at kroppen reagerer på emosjonell, fysisk og sosial belastning, noe som påvirker hele kroppen gjennom holdning, åndedrett, muskelspenning, balanse, bevegelse og bevissthet om kroppen.

Psykomotorisk behandling utgår, i likhet med basal kroppskjennskap, fra fire ulike perspektiver: biomekanisk, fysiologisk, biopsykososialt og eksistensielt. Begge metodene har til hensikt å øke bevisstheten om bevegelser samt forbedre bevegelseskvaliteten i det daglige livet gjennom en utforskende innstilling og egne erfaringer. Målet er å lære seg nye bevegelsesvaner. Både psykomotorisk behandling og basal kroppskjennskap er vanlige behandlingsalternativer for pasienter med langvarig og utbredt smerte og/eller psykosomatisk problematikk.

Basal kroppskjennskap har tidligere vist seg å ha god effekt for pasienter med langvarig smerte og psykosomatisk problematikk. Formålet med en norsk kontrollert, randomisert og enkeltblindet studie var å undersøke om et seksmånederstiltak med psykomotorisk behandling påvirket helserelatert livskvalitet, smerte, coping, selvtillit og sosial støtte hos pasienter med langvarig smerte og psykologiske symptomer.

Behandlingsgruppen (n=55) fikk individuelt tilpasset psykomotorisk behandling en gang per uke i seks måneder. Kontrollgruppen (n=50) sto på venteliste i seks måneder. Behandlingen ble gjennomført av 36 spesialistutdannete privatpraktiserende fysioterapeuter.

Pasientene ble rekruttert fra en venteliste for psykomotorisk behandling. Inklusjonskriterier var alder over 18 år og henvisning fra en lege i primærhelsetjenesten. Eksklusjonskriterier var tidligere psykomotorisk behandling samt nedsatt evne til å forstå norsk.

Målinger ble gjennomført ved baselinjen samt etter seks måneder. Den primære variabelen var helserelatert livskvalitet (SF-36). Øvrige målevariabler var smerte, coping, selvtillit og sosial støtte.

Resultatene viser signifikante forbedringer i tiltaksgruppen sammenlignet med i kontrollgruppen. Forbedringer ble påvist i seks av åtte domener i SF-36 for fysisk funksjon, kroppslig smerte, generell helse, mental helse, sosial funksjon samt vitalitet. Dessuten ble det sett signifikante forbedringer når det gjaldt smerte og selvtillit i tiltaksgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Av Ylva Hansson

Kilde: Bergland A, Olsen CF, Ekerholt K. The effect of psychomotor physical therapy on health-related quality of life, pain, coping, self-esteem, and social support. Physiother Res Int. 2018;epub ahead of print.