Psykologisk beredskap kan mätas med Hip-RSI

Tobias Wörner, doktorand vid Lunds universitet.

Återgång i idrott efter en skada eller operation är en process som påverkas av fler faktorer än enbart den fysiska återhämtningen.

Bland patienter som genomgått höftartroskopi återgår de flesta till någon form av idrottsaktivitet, men bara 20 procent återgår till tidigare prestationsnivåer.

Denna förhållandevis låga andel kan inte helt förklaras enbart med fysiska nedsättningar.

Psykologisk beredskap har visat sig ha betydelse för återgång i idrott efter korsbandsrekonstruktion, och kan mätas med ett enkätinstrument som kallas ACL-RSI. Hur den psykologiska beredskapen spelar in i processen för återgång i idrott efter höftartroskopi har däremot inte undersökts.

För att skapa förutsättningar för studier i detta ämne har forskare vid Lunds universitet anpassat och förkortat ACL-RSI för att kunna använda det på höftartroskopipatienter.

En studie genomfördes genom att inhämta synpunkter från patienter, fysioterapeuter och kirurger och därtill testa den höftledsanpassade enkäten på en större grupp patienter som genomgått höftartroskopi.

Denna process resulterade i ett instrument med sex frågor – Hip-RSI – som visade sig ha god validitet.

Hip-RSI kan därför rekommenderas för att mäta psykologisk beredskap för återgång i idrott för denna patientgrupp, och kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap och förståelse kring de olika aspekter som påverkar denna process efter höftartroskopi.

Artikeln om Hip-RSI finns i fulltext (open access) här: https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-020-06157-4

I maj 2021 kommer artikeln även att finnas i print i Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA).

Missa heller inte en nyligen publicerad editorial i ämnet: “Return to sport after hip arthroscopy: Are you ready?” https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-021-06533-8