Tilbagevendende smerte påvirker skolepræstation

14
Hensigten med en svensk afhandling var at studere og vurdere evidens mellem tilbagevendende smerte og skolepræstation.

Tilbagevendende smerte er et almindeligt helseproblem blandt skolebørn. Trods den store forekomst findes der kun lidt beskrevet, om hvordan smerten påvirker børnene og deres kapacitet til at præstere i skolen.

Hensigten med en svensk afhandling var at studere og vurdere evidens mellem tilbagevendende smerte og skolepræstation.

Afhandlingen bestod af tre delstudier. Studie 1 var en systematisk litteraturgranskning og studie 2 og 3 baseredes på et longitudinalt totalpopulationsstudie, The study of health in school-aged children from Umeå, hvor udvalget bestod af 1 524 respektive 1 567 barn (4–18 år).

Tilbagevendende smerte samt oplevede problemer med skolepræstation, meritværdi og gymnasiekvalifikation var variabler, som blev studeret.

Det overordnede resultat viser, at der bl.a. fandtes vis evidens for at variablen tilbagevendende smerte kan forudsige lavere karakterer og en oplevelse af problemer med at præstere i skolen, smerte i 6. klasse fordoblede odds for oplevede problemer med skolepræstation i 9. klasse.

Resultaterne kan anvendes som grund for prioritering af præventive indsatser inden for skolen og sundhedsvæsenet samt som grundlag for at udarbejde indsatser for børn med tilbagevendende smerte.

Af Anna Horn

Kilde: Ragnarsson S. Managing school while fighting aches and pains: a study about recurrent pain and academic achievement among school-aged children. Doktorafhandling. Umeå universitet, 2019.

s afhandlingen her: umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1380143/FULLTEXT01.pdf