Psykomotorisk behandling giver bedre livskvalitet

28

Psykomotorisk behandling i seks måneder kan bidrage til øget livskvalitet og mindsket smerte hos patienter med langvarig smerteproblematik. Det viser norske forskere i et nyt studie.

Fysioterapi kan have en rolle inden for området mental helse og psykosomatik. Ofte anvendte behandlingsmetoder er de såkaldte kropsbevidsthedsterapier, hvor kropsbevidsthed, afspænding, meditation og Mensendieck er almindelige.

Psykomotorisk behandling er en procesorienteret kropsbevidsthedsterapi, hvor kroppen ses som en kilde til information og en formidler af tidligere erfaringer såsom traume, stress, personlighed og emotioner. Man indbyder patienten som en medarbejder for at udforske, hvad de kropslige symptomer fx smerte og muskelspændinger forsøger at formidle.

Hensigten med terapien er at forstærke forandringer i de affektive systemer via kropsbevidsthedstræning (grounding øvelser og afspænding), massage og terapeutisk refleksion. Teorien bagved psykomotorisk behandling har sin grund i, at kroppen reagerer på emotionel, fysisk og social belastning, hvilket påvirker hele kroppen gennem holdning, respiration, muskelspænding, balance, bevægelse og bevidsthed om kroppen.

Psykomotorisk behandling ligesom basal kropsbevidsthed udgår fra fire forskellige perspektiver: biomekanisk, fysiologisk, biopsykosocialt og eksistentielt. Begge metoder har til hensigt at øge bevidstheden om bevægelser samt forbedre bevægelseskvaliteten i det daglige liv ved hjælp af en udforskende måde at forholde sig på og egne erfaringer. Målet er at lære nye bevægelsesvaner.

Både psykomotorisk behandling og basal kropsbevidsthed er almindelige behandlingsalternativer til patienter med langvarig og udbredt smerte og/eller psykosomatisk problematik. Basal kropsbevidsthed har tidligere vist sig at have god effekt for patienter med langvarig smerte og psykosomatisk problematik.

Hensigten med et norsk kontrolleret, randomiseret og enkeltblindt studie var at undersøge om en intervention på seks måneder med psykomotorisk behandling påvirkede helserelateret livskvalitet, smerte, coping, selvtillid og social støtte hos patienter med langvarig smerte og psykologiske symptomer.

Behandlingsgruppen (n=55) fik individuelt tilpasset psykomotorisk behandling en gang om ugen i seks måneder, mens kontrolgruppen (n=50) stod på venteliste i seks måneder. Behandlingen gennemførtes af 36 specialistuddannede privatpraktiserende fysioterapeuter. Patienterne rekrutteredes fra en venteliste for psykomotorisk behandling. Inklusionskriterier var alder over 18 år og henvisning fra en læge inden for det primære sundhedsvæsen.

Eksklusionskriterier var tidligere psykomotorisk behandling samt ikke at kunne forstå norsk. Målinger gennemførtes ved baselinjen samt efter seks måneder, og den primære resultatmåling var helserelateret livskvalitet (SF-36). Øvrige målevariabler var smerte, coping, selvtillid og social støtte.

Resultaterne viser signifikante forbedringer i interventionsgruppen sammenlignet med i kontrolgruppen. Forbedringer påvistes på seks af otte områder i SF-36 for fysisk funktion, kropslig smerte, generel helse, mental helse, social funktion samt vitalitet. Desuden så man signifikante forbedringer, når det gjaldt smerte og selvtillid i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Af Ylva Hansson

Kilde: Bergland A, Olsen CF, Ekerholt K. The effect of psychomotor physical therapy on health-related quality of life, pain, coping, self-esteem, and social support. Physiother Res Int. 2018;epub ahead of print.