Riktlinjer om juvenil idiopatisk artrit

Juvenil idiopatisk artrit
Foto: Sigmund på Unsplash

Barn med juvenil idiopatisk artrit och deras vårdnadshavare efterfrågar fysioterapi. Men kunskapen om hur sådan behandling ska bedrivas är fortsatt otillräcklig. Det menar American College of Rheumatology i sina nya riktlinjer.

Juvenil idiopatisk artrit är ett samlingsnamn för en grupp autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som ger smärta och stelhet. Det är en av de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, med en prevalens på 1 av 1 000 barn. En eller flera leder drabbas av smärta och stelhet, och orsaken är okänd. Sjukdomen påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. En del barn blir friska under uppväxten, men många har kvar sjukdomen i lindrig grad. Ett fåtal barn blir svårt sjuka.

American College of Rheumatology är en oberoende medicinsk organisation som samlar 7 700 forskare och kliniker över hela världen. Organisationen publicerar riktlinjer för både läkemedelsbehandling och annan vård, med målet att stödja vårdgivare, anhöriga och patienter. Inför den senaste uppdateringen av riktlinjer vid juvenil idiopatisk artrit analyserades och kvalitetvärderades 336 vetenskapliga artiklar om icke-farmakologisk behandling (inklusive fysioterapi), läkemedelsövervakning, vaccinering och bildanalys.

Innan några rekommendationer formulerades fick en grupp patienter och vårdnadshavare framföra sina perspektiv; några av patienterna ingick också i den expertgrupp som fattade beslut om rekommendationerna. Det fanns ett betydande glapp mellan det stora intresset hos patienterna och vårdnadshavarna för arbetsterapi, fysioterapi, kost samt kosttillskott och den tillgängliga evidensen inom dessa områden.

Många svaga rekommendationer
Riktlinjerna innehåller 33 rekommendationer varav en rör fysioterapi:

Fysioterapi och arbetsterapi har utifrån evidensläget svag rekommendation oavsett samtidig medicinering. Detta gäller både oligoartrit oavsett sjukdomsaktivitet och dåliga prognostiska möjligheter samt juvenil idiopatisk artrit med aktiv ledinflammation i den temporomandibulära leden.

Skälen som anges för att använda fysioterapi och/eller arbetsterapi i behandlingen är att bevara eller förbättra rörligheten i leder, förbättra styrka, återvinna funktionsnedsättningar, förbättra uthållighet, förebygga skador samt främja ökat deltagande i vardagliga aktiviteter, familjerutiner och sysselsättning.

23 av de totalt 33 rekommendationerna från American College of Rheumatology var svaga; endast tio var starka. Rekommendationerna grundas på evidensläget, gällande normer och preferenser i samhället samt ekonomiska aspekter. All evidens klassades enligt GRADE som begränsad eller otillräcklig, ingen som stark eller måttligt stark.

I expertgruppen som fattade beslut om rekommendationerna fanns varken arbetsterapeuter eller fysioterapeuter representerade, men vikten av deras behandlingar erkändes av de flesta i expertgruppen. Som ett svar på detta och på det stora intresset bland patienter och vårdnadshavare föreslogs att arbetsterapeuter och fysioterapeuter skulle finnas representerade vid framtida uppdateringar, för att rekommendationerna ska bli mer specifika.

Parallellt med denna uppdatering förnyades även riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid juvenil idiopatisk artrit. Även där är majoriteten av rekommendationerna svaga och evidensen begränsad eller otillräcklig. American College of Rheumatology framhåller därför behovet av högkvalitativ forskning och vikten av att fatta beslut om behandling tillsammans med patienten och de anhöriga.

Av Teresa Lindstedt

Källor:

Onel KB et al. 2021 American College of Rheumatology guideline for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Recommendations for nonpharmacologic therapies, medication monitoring, immunizations, and imaging. Arthritis Care Res. 2022;74(4):505-520. Läs abstract: https://doi.org/10.1002/acr.24839

Onel KB et al. 2021 American College of Rheumatology guideline for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Therapeutic Approaches for oligoarthritis, temporomandibular joint arthritis, and systemic juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheumatol. 2022;74(4):553-569. Läs abstract: https://doi.org/10.1002/art.42037

Ringhold S et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Therapeutic approaches for non-systemic polyarthritis, sacroiliitis, and enthesitis. Arthritis Care Res. 2019;71(6):717-734. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1002/acr.23870