Lymfdränage hjälper efter operation

En vanlig bieffekt av en bröstcanceroperation vid armhålan är påverkan på lymfkärlen, så kallade lymfsträngar. Detta kan leda till smärta och begränsad funktion i armen. I en studie fann man att fysioterapi kan hjälpa drabbade individer.

Den engelska benämningen av lymfsträngar är Axillary web syndome och förkortas AWS. En del forskning pekar på att AWS beror på begränsat flöde i lymfsystemet på grund av operationen. AWS karakteriseras av smärta (från armhålan, insidan av överarmen, ned till armbåge/hand), begränsad och smärtande rörlighet i axelleden (främst abduktion) samt palperbara lymfsträngar.

Det saknas idag evidens för effektiva fysioterapeutiska behandlingar, och behovet av att studera nya interventioner är därför stort. I en randomiserad, kontrollerad studie undersökte man effekten av fysioterapeutisk behandling som syftade till att förbättra smärta, rörlighet, axelfunktion och livskvalitet hos individer med AWS.

96 kvinnor med bröstcancer och AWS lottades till antingen kontrollgrupp eller interventionsgrupp. Båda grupperna fick information och hemövningar som syftade till att återställa rörlighet och funktion i armen. Deltagarna i interventionsgruppen fick även manuellt lymfdränage samt specifik stretching av fysioterapeut tre gånger i veckan under tre veckor.

Resultatet visar att interventionsgruppen förbättrades signifikant mer än kontrollgruppen vad gällde smärta, funktion i armen och livskvalitet. Denna skillnad kvarstod dock inte vid en sexmånadersuppföljning.

Av Elin Östlind

Källa: Torres-Lacomba M et al. Manual lymph drainage with progressive arm exercises for axillary web syndrome after breast cancer surgery: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2022;102(3):pzab314. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1093/ptj/pzab314