Förutsättningar för fysioterapi via telefon

Under pandemin fick vårdbesök utan fysisk kontakt ett uppsving över hela världen och även sätten att bedriva fysioterapi över telefon ökade dramatiskt. Trots detta har varken forskning eller undervisning hängt med i att beskriva och utbilda kring vad som krävs för att jobba med telemedicin.

Syftet med en studie var att belysa både vilka förutsättningar som krävs och vilka individuella kunskaper och förmågor som behövs för att kunna genomföra bra vårdmöten per telefon.

Deltagarna bestod av en panel på 71 personer från 17 olika länder – praktiserande, utbildande och forskande fysioterapeuter samt några patienter. Konsensus kring 39 faktorers betydelse blev resultatet. Dessa sammanställdes till sex kärnområden: följsamhet, patientintegritet, patientsäkerhet, förmedling av telemedicin, bedömning och diagnos samt planering av vården.

De tre första punkterna gällde de juridiska och etiska förutsättningarna, exempelvis vilket ansvar vårdgivaren har gällande sekretess eller hur man ska förhålla sig till om patienten inte mår bra under besöket. De tre sista handlade mer om de personliga förutsättningarna, som hur du får en god kontakt genom telefonen och ger patienten rätt förväntningar på innehållet samt hur patienten ska instrueras för att man som vårdgivare ska kunna utföra en bedömning. En sista del handlade bland annat om att välja mellan telefonkontakt och mottagningsbesök utifrån bästa möjliga evidens av behandlingsval men även ur ett personcentrerat perspektiv.

Ramverket kan användas av fysioterapeuter som inte har så mycket erfarenhet av telefonbesök och kan även utgöra en grund för utvecklingen av telefonbaserad fysioterapi. Vissa av de kärnkompetenser som ingår i ramverket för telefonbaserad fysioterapi är gemensamma med det nyligen utvecklade ramverket för videobaserad fysioterapi.

Skillnaden mellan dem är att videobesöken förmedlar sig i bild och att vårdgivare lättare kan bedöma vad patienten förstår. Detta ökar förutsättningen för att kunna bygga förtroende för fysioterapeuten. Den största fördelen med telefonbaserade besök är att de inte kräver ny teknisk kompetens, vare sig av patient eller vårdgivare.

Av Bodil Halvarsson

Källor:
Davies L, Hinman RS, Russell T, Lawford B, Bennell K. An international core capability framework for physiotherapists delivering telephone-based care. J Physiother. 2022;online ahead of print. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1016/j.jphys.2022.02.002
Davies L, Hinman RS, Russell T, Lawford B, Bennell K. An international core capability framework for physiotherapists to deliver quality care via videoconferencing: A Delphi study. J Physiother. 2021;67(4):291-297. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1016/j.jphys.2021.09.001