Effekter av ändrad löpstil

Internationella experter menar att ändrad löpstil kan vara effektivt i behandling och prevention av skador hos löpare. Samtidigt har tidigare forskning inte kunnat visa några sådana effekter. En aktuell litteraturstudie undersökte därför vilken betydelse interventioner för ändrad löpstil har för smärta, skador och prestation hos långdistanslöpare.

Författarna gjorde en systematisk genomgång, med metaanalys, av tillgänglig vetenskaplig litteratur och graderade enligt GRADE-kriterierna. 19 studier med totalt 673 deltagare inkluderades.

Man såg måttlig evidens för att träning som syftade till att öka stegfrekvensen resulterade i just detta och det minskade samtidigt den genomsnittliga vertikala belastningen. Låg evidens fanns för att träning för minskad hällandning ledde till ökad knäflexion vid fotisättningen, utan att påverka löpekonomin. Det fanns låg evidens för att löpekonomi och prestation generellt inte påverkades av löpstilsträning. Det fanns dock inte tillräckligt underlag för att avgöra löpstilsförändringarnas betydelse på smärta och skador.

Författarna sammanfattar att träning för att ändra löpstil kan ändra rörelsemönstret hos långdistanslöpare utan att påverka prestationen. Löpstilsförändringar som minskar belastningen i landningen kan ha betydelse vad gäller att förebygga skador hos friska löpare, men om samma effekt kan ses hos skadade löpare är hittills inte klarlagt.

Av Jakob Kristiansen

Källa: Doyle E, Doyle TLA, Bonacci J, Fuller JT. The effectiveness of gait retraining on running kinematics, kinetics, performance, pain, and injury in distance runners: a systematic review with meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2022;52(4):192-A5. Läs abstract: https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2022.10585