Återgång till idrott efter korsbandsruptur

Ett nytt verktyg för att underlätta rehabilitering och återgång till idrott för icke-professionella idrottare med främre korsbandsruptur har utvecklats och utvärderats av en grupp forskare från Norge, Sverige och Australien.

Postoperativ rehabilitering efter rekonstruktion av främre korsbandet är ofta problematisk i slutfasen, i synnerhet för icke-professionella idrottare. Elitidrottare har vanligen hjälp i form av ett specialistteam och utrustning som den icke-professionella saknar. En stor andel av de icke-professionella idrottarna (>40 % i Australien) slutar med regelbunden fysioterapi redan efter tre månader. De flesta främre korsbandsrekonstruktioner sker hos dessa idrottare, och samtidigt är andelen som återgår till sin idrott lägst i den gruppen.

För att underlätta rehabilitering och återgång till idrott för dessa idrottare har ett nytt verktyg, BEAST, Better and safer return to sport, utvecklats. I en artikel utvärderade man BEAST med hjälp av 43 idrottare (15–31 år, 67 % kvinnor, de flesta fotbolls- eller handbollsspelare).

BEAST inleddes sex månader postoperativt med en 60-minuters knäbedömning inkluderande klinisk bedömning (Lachmans test, test för svullnad), test av quadricepskraft, hopptest och sidohopptest. Testerna upprepades åtta, tio och tolv månader postoperativt, så länge inte alla kriterier för återgång till idrottsspecifik träning utan restriktioner var helt uppfyllda.

Efter bedömningen utformades en individuell rehabiliteringsplan baserad på resultatet och idrottarens specifika sport. Efter sexmånadersbedömningen fick de flesta (56 %) träna en kombination av styrka, plyometrisk träning och idrottsspecifik träning. Tre idrottare (7 %) fick en rehabiliteringsplan med endast idrottsspecifik träning.

En känsla av isolering och otillräckligt socialt stöd är bidragande orsaker till att återgång till idrott är svårt. Därför innefattar BEAST successiv återintegrering i träning med laget. Idrottsspecifika träningsnivåer med successivt ökad svårighetsgrad och specifika kriterier för att få avancera till nästa nivå sattes upp. Kriterierna baserades på biologisk läkning, idrottsspecifikt träningsstatus, svullnad, quadricepsstyrka och hopptester.

BEAST implementerades utan större problem eller ändringar. Från sex till åtta månader postoperativt såg man stora förbättringar i quadricepsstyrka och i hopptesterna. Idrottarna trodde själva att denna plan skulle underlätta återgång till idrott och minska risken för ny skada.

Av Ingela Telg

Källa: Moksnes H et al. Assessing implementation, limited efficacy, and acceptability of the BEAST tool: A rehabilitation and return-to-sport decision tool for nonprofessional athletes with anterior cruciate ligament reconstruction. Phys Ther Sport. 2021;52:147-154. Läs originalartikeln: https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2021.08.011