Styrkemätning på fältet för unga fotbollsspelare

Relativt enkla styrketester som kan utföras på fotbollsplanen ger en god indikation på unga manliga fotbollsspelares löpförmåga, visar en ny studie. Artikelförfattarna menar också att testerna med fördel kan inkluderas i ett testbatteri för att avgöra spelarnas fysiska förmåga.

Fotbollsakademier är ett fenomen som finns över hela världen och används för att utveckla lovande unga talanger. Akademierna tränar spelarna i syfte att ta vara på och utveckla deras förmågor på bästa sätt.

För att spelarna ska göra framsteg under hela sin utvecklingsfas (från tioårsåldern upp till sena tonåren) är det viktigt att de exponeras för tränings- och matchspel, med syfte att utveckla sina fysiska, psykosociala, taktiska och tekniska förmågor.

Andra viktiga förmågor är att kunna sprinta snabbt och kunna göra snabba riktningsförändringar. Dessa två förmågor är viktiga kvaliteter som det läggs mycket tid på att förbättra i fysträningen.

På senare tid har det dykt upp utrustning som möjliggör snabb, pålitlig och valid styrketestning på fältet. Det finns en del styrkedata rörande ungdomar i fotbollsakademier. Uppgifterna är dock för bristfälliga för att kunna ge någon insikt i sprintförmåga och förmåga att utföra riktningsförändringar.

I en aktuell studie undersöktes därför om fältbaserade styrketester har någon korrelation med förmågan att utföra sprinter och riktningsförändringar hos unga manliga fotbollsakademispelar

Studiedeltagarna (n=146) hade en snittålder på 14 år. Mätningarna som gjordes var counter-movement jump, nordic hamstring strength, isometrisk adduktion/abduktion, sprinttest (5, 10 och 20 m). Riktningsändringsförmågan mättes med ett agilitytest och löpförmågan klassificerades som en kombinerad sprint- och riktningsförändringsförmåga.

Signifikant ökad löpförmåga hade samband med ålder, counter-movement jump, nordic hamstring strength och höftadduktorstyrka. Det visade sig också att höftadduktion hade en signifikant påverkan på sprint 10 och 20 meter. Resultatet på agilitytestet korrelerade med ålder, counter-movement jump, höftadduktion samt nordic hamstring strength.

Fynden talar för att det kan vara gynnsamt att styrketesta unga, manliga akademifotbollsspelare på fältet för att ta reda på deras löpförmåga.

Författarna påpekar att linjär sprintförmåga används felaktigt för att bedöma fotbollsspelares löpförmåga. Fokus bör i stället ligga på förmågan att sprinta korta distanser och utföra snabba lägesändringar.

Förhållandet mellan uppmätt styrka och löpförmåga talar för att fältbaserade styrkemätningar har sin plats i ett testbatteri för unga fotbollsspelare. Avslutningsvis menar författarna att fortsatta studier bör undersöka vilka gränsvärden för styrkan som kan innebära en nedsatt löpförmåga.

Av Martin Andersson

Källa: Jones S, Mullen R, Clair Z, Wrigley R, Andersen TE, Williams M. Field based lower limb strength tests provide insight into sprint and change of direction ability in academy fotballers. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(12):2178-2186. Läs abstract.