NMES aktiverar inre fotmuskler

Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) kan bidra till förbättrad aktivering av abduktor hallucis, visar brittiska forskare i en studie.

Abduktor hallucis är den starkaste inre fotmuskeln, och en funktionsförsämring av denna muskel ligger bakom olika fotbesvär som till exempel hallux valgus.

Muskeln anses även ha betydelse för balansen. Det kan dock vara svårt att aktivera muskeln på grund av dess komplexa uppbyggnad och sneda mekaniska påverkan.

I en studie med 13 friska försökspersoner undersöktes först viljemässig kontraktionsförmåga i vänster abduktor hallucis. NMES (20 Hz, 7 s stimuleringståg) gavs sedan till muskeln medan strömintensiteten ökade från 150 till 300 procent av motortröskeln (i 25%-steg), vilket upplevdes som tolererbart.

Det visade sig att endast tre av försökspersonerna kunde aktivera abduktor hallucis till dess fulla kapacitet. Kraften som producerades när NMES användes var lika stor hos dem som kunde aktivera fullt ut utan NMES och dem som inte kunde det.

Detta antyder att själva kontraktionsförmågan hos muskeln var intakt oavsett om försökspersonerna viljemässigt kunde aktivera muskeln eller ej.

Enligt dessa resultat kan NMES användas för att hjälpa till med aktiveringen av abduktor hallucis, och forskarna menar att metoden har potential att såväl stärka den friska foten som att återställa funktionen i den patologiska foten.

Av Börje Rehn

Källa: Pérez Olivera AL, Solan MC, Karamanidis K, Mileva KN, James DC. A voluntary activation deficit in m. abductor hallucis exists in asymptomatic feet. J Biomech. 2021;130:110863. Läs abstract.