GAPP för äldre inneliggande patienter

Geriatric Activation Program Pellenberg, GAPP, är ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept.
Foto: Shutterstock

Geriatric Activation Program Pellenberg, GAPP, är ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept lämpat för inneliggande patienter på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Programmet baseras på den senaste forskningen, och syftet är att optimera funktion och självständighet inför hemgång.

Andelen äldre personer ökar i flertalet av de industrialiserade länderna, och WHO uppskattar att andelen personer över 65 år kommer att öka med 71 procent mellan 2010 och 2050. Forskningen visar även att många äldre som hamnar på sjukhus efter ett fall inte klarar sig själva utan insatser i hemmet efter utskrivning.

Att utarbeta effektiva program för denna patientgrupp är angeläget. De program som finns tillgängliga i dag är till stora delar fokuserade på att minska fallrisken men saknar ofta en övergripande målsättning att träna patienten att klara sig i det dagliga livet, vad gäller både förflyttningar och ADL.

Syftet med en aktuell artikel var att beskriva ett nytt fysioterapeutiskt träningskoncept för inneliggande äldre patienter och även beskriva arbetet bakom. Utvecklandet av programmet GAPP har skett under flera år i tre olika steg: 1) gå igenom evidensbaserad litteratur, 2) skapa övningar och 3) implementera och justera.

Syftet med själva programmet har varit att, utifrån aktuell forskning inom området, förbättra funktionsförmågan generellt genom att optimera komponenter som ADL, balans, hastighet, koordination och uthållighet.

Det författarna kom fram till, efter genomgång av relevant litteratur, var också att utforma träning på en högintensiv nivå för att få en fysiologisk respons. Att träna på högintensiv nivå kräver högre grad av fokus och koncentration hos den som tränar. Detta kan i sin tur ha en positiv effekt på kognitiva funktioner.

Specifika övningar
Utifrån evidensbaserad litteratur utvecklades specifika övningar för styrka, balans, hastighet, koordination och uthållighet som möter de funktionella behov som den aktuella patientgruppen har.

Övningarna testades och utvärderades sedan på inneliggande patienter för att se hur de fungerade i praktiken; därefter fick vissa övningar ändras och andra plockas bort helt. Träningen genomfördes både individuellt och i grupp.

Vid implementeringen av GAPP i den kliniska verksamheten testades olika upplägg och fysioterapeuterna hade regelbundna avstämningar för att anpassa programmet till den kliniska vardagen.

Efter att programmet genomgått alla tre faserna – litteraturgenomgång, utarbetande av övningar och implementering och justering – har ett fast format för programmet skapats. GAPP består av ett femdagarsprogram med 45 minuter fysioterapeutisk behandling dagligen, inkluderat daglig gångträning. Alla övningar utförs på en högintensiv nivå utifrån patientens förutsättningar.

Dag 1 av programmet innehåller ett set med 15 övningar, varav minst tio är valbara. Gångträning i intervall utförs i korridoren på väg till träningslokalen och tillbaka. Tåhävningar för att stärka vadmuskeln – viktigt för gångförmåga och balans – är obligatoriska.

Dag 2 innehåller 20 funktionella övningar av styrketräning i någon form. Exempel på övningar är trappgång och att komma i/ur säng.

Dag 3 innehåller olika balansövningar. Alla övningar görs barfota och efter att patienten fått fotstimulering. För att göra träningen säker får alla individanpassade övningar.

Dag 4 är det styrketräning igen, med 14 olika övningar baserade på rörelser såsom att sätta sig ned/ställa sig upp, lyfta en gryta, gå i sidled. Alla övningar utförs två gånger, och patienten får skatta ansträngningsgrad på Borgs skala i samband med träningen.

Dag 5 är det gruppträning där veckans alla komponenter inkluderas. Varje grupp består av fyra till åtta patienter och två till fyra fysioterapeuter är närvarande, varav en leder programmet.

Författarna konkluderar att GAPP är ett multikomponent fysioterapeutiskt program för inneliggande geriatriska patienter som kan implementeras på ett effektivt sätt.

Av Anna Horn

Källa: Van Dijk M et al. Geriatric Activation Program Pellenberg, a novel physiotherapy program for hospitalized patients in a geriatric rehabilitation ward. Physiother Res Int. 2021;online ahead of print.