Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur

Sarkopeni är vanligt vid höftfraktur.
Foto: Shutterstock

Låga värden för isometrisk knäextension hos patienter med höftfraktur kan identifiera sarkopeni och är en prediktor för ettårsmortalitet. Det är därför viktigt att stötta dessa patienter med styrketräning och fallförebyggande åtgärder, poängterar en grupp forskare.

Som en del av det naturliga åldrandet förlorar vi muskelmassa, och sarkopeni är ett begrepp som används när detta sker i högre takt än förväntat. För att identifiera sarkopeni använder man sig numera av mätning av muskelstyrka snarare än muskelmassa.

Greppstyrka och uppresningstest är tester som föreslagits för identifiering av sarkopeni. Ett stående test är emellertid i princip omöjligt att utföra i ett tidigt skede efter höftfraktur.

Danska forskare beslöt sig därför för att närmare undersöka greppstyrka och knäextensionsstyrka hos patienter med akut höftfraktur samt att titta på samband mellan sarkopeni och ettårsmortalitet.

Prospektiv studie
Studiens design var prospektiv, och 182 patienter med höftfraktur inkluderades. Hos 150 av dessa patienter mättes maximal isometrisk knäextension och hos 32 patienter mättes greppstyrka. Detta gjordes vid utskrivningen från sjukhuset. Styrkan i det friska benets knäextensorer mättes vid 75° och 90° flexion.

Brytpunkter för identifiering av trolig sarkopeni, beskrivna sedan tidigare, var <23,64 kg för män och <15,24 kg för kvinnor. Motsvarande brytpunkter för greppstyrka var <27 kg respektive <16 kg. Funktionella tester utfördes också, och patienterna fick även fylla i självskattningsformuläret Short falls efficacy scale-I (FES-I).

Resultaten visar att knäextensionsstyrka under brytpunkterna var en stark prediktor för ettårsmortalitet. Risken att dö inom ett år efter höftfrakturen var tre gånger så hög för män som för kvinnor (för samtliga deltagare).

Sambandet mellan mortalitet och sarkopeni definierad utifrån greppstyrka var inte uttalat, möjligen beroende på det låga antalet deltagare i den gruppen. Patienter som diagnostiserats med sarkopeni presterade sämre på de funktionella testerna och uppgav större rädsla för att falla; det var därtill vanligare att det var ett fall inomhus som orsakat frakturen.

Totalt 46 procent av patienterna i studien bedömdes ha sarkopeni. Motsvarande siffra är 20 procent i en population bestående av äldre utan höftfraktur. Detta indikerar att många äldre personer troligen har haft minskad muskelmassa redan före en fallrelaterad höftfraktur, vilket kan ha bidragit till fallet.

Det är alltså viktigt att få äldre personer att delta i aktiviteter som främjar muskelstyrka och minskar fallrisk – speciellt viktigt är det efter en höftfraktur. Författarna rekommenderar starkt att prioritera träning för att förbättra muskelstyrka i nedre extremiteterna efter höftfraktur och att fortsätta med det livet ut.

Av Ingela Delfin

Källa: Kristensen MT, Hulsbæk S, Faber LL, Kronborg L. Knee extension strength measures indicating probable sarcopenia is associated with health-related outcomes and a strong predictor of 1-year mortality in patients following hip fracture surgery. Geriatrics. 2021;6(1):8.

Läs originalartikeln: www.doi.org/10.3390/geriatrics6010008