Minskad tid i sjukhussängen med Ban Bedcentricity

Ban Bedcentricity

Kan implementering av en ny intervention minska sjukhusvistelsen och öka den fysiska aktiviteten hos inneliggande patienter? En grupp forskare har undersökt effekten av ett program kallat Ban Bedcentricity och funnit att det har effekt och dessutom är kostnadseffektivt.

En vårdinrättnings möjlighet att ta emot patienter uttrycks ofta i antal sängplatser. En sjukhussäng är en kulturellt accepterad plats där man får vård och hämtar krafter.

Men denna beskrivning kan också medföra fysisk inaktivitet eftersom en vanlig uppfattning är att människor som vårdas på sjukhus är sjuka och behöver vila.

I dag vet vi emellertid att överdrivet sedentärt beteende kan leda till förlängd sjukhusvistelse och hospitalisering.

För att motverka detta har programmet Ban Bedcentricity utvecklats, och i en prospektiv observationsstudie har man tittat på om programmet påverkar sedentärt beteende, längd på sjukhusvistelse och utskrivning till hemmet.

Tre avdelningar
Ban Bedcentricity implementerades på tre avdelningar: en thoraxkirurgisk, en kardiologisk och en ortopedkirurgisk. All personal på avdelningarna informerades och fick en kortare utbildning samt råd om fysisk aktivitet.

Patienterna fick en informationsbroschyr om vikten av fysisk aktivitet och informationsblad sattes upp på alla rum. Anslag med anpassad information för vårdgivare sattes upp i lunchrummen.

Miljön anpassades, till exempel infördes vilstolar, sängöverkast och gånghjälpmedel för att minska sedentärt beteende.

Observationer gjordes under en period på två veckor före implementeringen och under två veckor efter. Tiden som patienterna låg i sängen, satt eller stod upp/gick registrerades.

Resultatet visar att efter implementeringen av Ban Bedcentricity var patienterna på den thoraxkirurgiska och den kardiologiska avdelningen väsentligt aktivare, det vill säga de tillbringade mindre tid i sängen.

Patienterna på den kardiologiska avdelningen hade kortare sjukhusvistelse, och från både den kardiologiska och den thoraxkirurgiska avdelningen kunde fler patienter skrivas ut till hemmet.

På den ortopedkirurgiska avdelningen sågs inga förbättringar. Detta tror författarna kan bero på att en relativt stor del av dessa patienter hade frakturer i nedre extremiteterna och fick därför inte vara uppe och belasta. Man spekulerar också i om utrymmet för förbättring var mindre på denna avdelning.

Författarna uppskattar att kostnadsneutralitet, per avdelning och år, uppnås om 15 patienter skrivs ut en dag tidigare eller om en patient skrivs ut till hemmet i stället för till en vårdinrättning.

Framtida forskning bör fokusera på hälsofördelar såsom styrka, uthållighet och funktion som ett resultat av Ban Bedcentricity.

Av Ingela Delfin

Källa: Koenders N, Potkamp-Kloppers S, Geurts Y, Akkermans R, Nijhuis-van der Sanden MWG, Hoogeboom TJ. Ban bedcentricity: a multifaceted innovation to reduce sedentary behavior of patients during the hospital stay. Phys Ther. 2021;online ahead of print.

Läs originalartikeln: www.academic.oup.com/ptj/advance-article/doi/10.1093/ptj/pzab054/6131759