ACT har potential inom fysioterapi

ACT har potential inom fysioterapi.
Foto: Shutterstock

Acceptance and commitment therapy (ACT) kan ha stor potential som en del av fysioterapeutisk behandling för personer med kroniska ländryggsbesvär, visar en brittisk studie.

ACT har under senare år vunnit allt mer genomslagskraft som en effektiv behandlingsmetod inom vården.

En av grundtankarna är att vi människor inte bara undviker sådant som är direkt farligt och obehagligt utan även tankar, känslor och minnen som är kopplade till det obehagliga och farliga. Inom ACT ryms en mängd tekniker, många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans.

I den aktuella randomiserade och kontrollerade studien jämfördes sedvanlig fysioterapi med fysioterapi baserad på principerna för ACT, utifrån en modell som kallas PACT (Physical therapy informed by acceptance and commitment therapy).

Sammanlagt ingick 219 patienter med kroniska ländryggsbesvär (59 % kvinnor, medelålder 48 år), och de följdes upp efter tre och tolv månader. Primärt resultatmått var Roland-Morris disability questionnaire (RMDQ).

Uppmuntra självhantering och acceptans
Syftet med behandlingen för interventionsgruppen var att uppmuntra till självhantering och acceptans. PACT-modellen innehöll en kort behandling med två individuella 60-minuters sessioner, med två veckors mellanrum, och sedan en telefonuppföljning en månad senare.

I behandlingen ingick bland annat klinisk undersökning, identifiering av hinder och möjligheter, målbeskrivning och individuellt utformad träning. I gruppen med sedvanlig behandling ingick traditionella behandlingar som gruppträning, bassängträning och manuella terapier.

Vid uppföljningen efter tre månader uppvisade deltagarna i interventionsgruppen signifikant bättre skattning enligt RMDQ jämfört med den andra gruppen.

Vid uppföljningen efter tolv månader var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna – någon kvarstående effekt fanns alltså inte. Men eftersom detta är ett relativt nytt forskningsområde skulle framtida studier eventuellt kunna visa på mer långsiktig effekt.

Sammantaget menar därför författarna att fysioterapeutisk behandling baserad på psykologiska kunskaper skulle kunna vara effektiv för denna patientgrupp, och fysioterapeuter kan ha nytta av att tillämpa denna i sin kliniska verksamhet.

Författarna anser att modellen PACT, som utvärderats i studien, har stor potential.

Men det finns utmaningar i att implementera den i den kliniska vardagen, eftersom fysioterapeuter kan vara ovana vid att tillämpa olika psykologiska modeller i behandlingen och därför kanske känner sig osäkra på detta.

Det behövs nu fler och större studier för att till fullo utvärdera om PACT är en effektiv behandlingsmetod för denna patientgrupp.

Av Anna Horn

Källa: Godfrey E et al. Physical therapy informed by acceptance and commitment therapy (PACT) versus usual care physical therapy for adults with chronic low back pain: a randomized controlled trial. J Pain. 2020;21(1-2):71-81.

Läs originalartikeln: www.jpain.org/article/S1526-5900(19)30065-3/fulltext

PACT-behandlingen finns beskriven här: www.bmjopen.bmj.com/content/6/6/e011548