Äldre bör träna högintensivt ibland

Högintensiv träning är bra för äldre.
Foto: Shutterstock

Det verkar vara bra om fysisk aktivitet för äldre personer har inslag av högintensiv träning. Detta enligt en norsk studie där grupper som haft övervakad högintensiv eller medelintensiv träning jämfördes med äldre som på egen hand följt gällande riktlinjer om fysisk aktivitet.

Det är känt att fysisk aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra hälsan – det gäller för alla åldrar. Det är också känt att förtida död är signifikant reducerad bland fysiskt aktiva jämfört med inaktiva personer.

Det har dock saknats högkvalificerad evidens, såsom randomiserade kontrollerade studier, för att mer noggrant undersöka sambanden mellan nuvarande råd om fysisk aktivitet och livslängd.

En forskargrupp i Trondheim ville därför studera detta vidare. I deras studie deltog 1 567 personer födda 1936–1942. Interventionsgruppen utförde fem fysiska träningspass à 30 minuter varje vecka i fem år.

Träningen var på måttlig nivå, men två av de fem passen varje vecka skulle bytas ut mot träning med en högre intensitet. Interventionsgruppen delades då in i två undergrupper – en högintensiv grupp tränade på cirka 90 procent av sin maxpuls och en medelintensiv grupp på cirka 70 procent.

Den högintensiva träningen innehöll: 10 minuter uppvärmning, 4×4 minuter intervaller, fysisk belastning motsvarande en ansträningsnivå på 16 enligt Borg-skalan.

Den medelintensiva träningen bestod av kontinuerliga pass – 50 minuter med upplevd ansträngning motsvarande 13 på Borg-skalan.

Var sjätte vecka möttes grupperna separat för att träna övervakat på ergometercykel tillsammans med en idrottsfysiolog. Under dessa pass användes monitorer för att upprätthålla tillräcklig pulsnivå och grad av upplevd ansträngning. Övervakad träning erbjöds även två gånger i veckan vid olika utomhusaktiviteter.

Kontrollgruppen ombads att, oövervakat, följa de nationella riktlinjerna i Norge: 30 minuter måttlig fysisk aktivitet nästan varje dag. Träningen pågick under totalt fem år även för kontrollgruppen.

Man såg ingen skillnad i mortalitet mellan kontroll- och interventionsgrupp. Men när den högintensiva och den medelintensiva undergruppen analyserades separat såg man att de som tränat högintensivt hade lägre risk för död än de som tränat medelintensivt.

Den högintensiva gruppen skattade också hälsorelaterad livskvalitet (enl SF-8) signifikant högre än den medelintensiva gruppen och kontrollgruppen.

Forskarna poängterar att träningen i kontrollgruppen hamnade på en intensitetsnivå som låg mittemellan den medelintensiva och den högintensiva interventionsgruppen.

Framtida riktlinjer för fysisk aktivitet, åtminstone för äldre vuxna, bör vara mer specifika och innehålla inslag av fysisk högintensiv aktivitet, sammanfattar forskarna.

Av Börje Rehn

Källa: Stensvold D et al. Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults – the Generation 100 study: randomised controlled trial. BMJ. 2020;371:m3485.

Läs originalartikeln: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7539760