Uppmärksamma trauma vid långvarig smärta

Patienter som har långvarig smärta bör screenas för tidigare trauma samt symptom på posttraumatiskt stressyndrom. Detta menar svenska forskare.

Det är väl känt att patienter som söker vård för långvarig smärta ofta har utsatts för tidigare trauma och de rapporterar en hög grad av posttraumatiskt stressyndrom.

Syftet med en svensk studie var att undersöka om allvarlighetsgraden av posttraumatiskt stressyndrom före en period med gruppbaserad kognitiv beteendeterapi kunde förutsäga utfall för smärtintensitet och smärtpåverkan tolv månader efter behandlingsperioden.

Man ville också undersöka om deltagande i behandlingen hade samband med minskade symptom på posttraumatiskt stressyndrom samt om förändringar i symptomen var kopplade till förändringar i tre psykologiska hanteringsstrategier: psykologisk flexibilitet, livskontroll och rörelserädsla.

I studien ingick 159 vuxna patienter som fick multidisciplinär gruppbaserad kognitiv beteendeterapi för långvarig smärta. Behandlingsperioden var fem veckor och bestod av 18 aktiva behandlingsdagar med utbildning om smärta, färdighetsträning och fysisk aktivitet.

I varje grupp ingick tio deltagare och deras personliga mål följdes upp veckovis. Efter två månader deltog de vid ytterligare två dagar där fokus låg på framtida mål och hantering av svårigheter.

Utvärdering med hjälp av enkäter
En utvärdering gjordes före och efter behandlingen samt tolv månader senare. Smärtintensitet, smärtpåverkan, livskontroll, ångest, depression, svårighetsgrad av posttraumatiskt stressyndrom, psykologisk flexibilitet samt rörelserädsla utvärderades med hjälp av enkäter.

En måttlig förbättring av smärta sågs hos de patienter som fått kognitiv beteendeterapi, oberoende av grad av posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression. Ingen signifikant minskning av symptom på posttraumatisk stress kunde påvisas på gruppnivå vare sig omedelbart efter behandling eller efter tolv månader.

På individuell nivå sågs en minskning av symptomen på posttraumatiskt stressyndrom vid behandlingens slut hos 30 procent av dem med tidigare trauma och efter tolv månader hos 25 procent. Ökade symptom på posttraumatiskt stressyndrom sågs hos 25 procent av de traumaexponerade patienterna under behandlingsperioden.

Förändringar i livskontroll, psykologisk flexibilitet samt rörelserädsla hade samband med förändringar i ångest och depression. Enbart variabeln psykologisk flexibilitet kopplades till förändring av svårighetsgraden av posttraumatiskt stressyndrom.

Författarna föreslår att patienter som har långvarig smärta screenas för tidigare trauma samt symptom på posttraumatiskt stressyndrom. Om dessa symptom förekommer behövs en diskussion med patienten om separata behandlingar för smärta och posttraumatiskt stressyndrom.

Av Ylva Hansson

Källa: Åkerblom S, Perrin S, Fischer MR, McCracken LM. Treatment outcomes in group-based cognitive behavioural therapy for chronic pain: An examination of PTSD symptoms Eur J Pain. 2020;24(4):807-817.