Mer och mer forskning om yoga

130
Nyligen arrangerades konferensen Yoga and Science i Stockholm.

Yoga har utövats i tusentals år och framför allt under de senaste årtiondena har många yogautövare tillkommit. Intresset inom sjukvård och forskning har också ökat. Nyligen arrangerades konferensen Yoga and Science i Stockholm, om aktuell forskning relaterad till yoga. Marian Papp, svensk yogaterapeut och forskare, var med och presenterade på konferensen.

Marian Papp är hälsovetare i grunden och har varit yogaterapeut sedan 1990-talet. Under denna tid har yoga fått allt fler utövare i hela världen.

”I Sverige finns ett stort intresse även från sjukvården att arbeta med yoga som komplement till annan behandling för många olika patientgrupper”, berättar hon.

2017 disputerade hon vid Karolinska Institutet med avhandlingen Hatha yogic exercises for physical function in healthy individuals and patients with obstructive respiratory disorders.

I avhandlingen undersöktes effekten av olika hathayogaprogram på friska personer samt patienter med KOL och astma. Deltagarna delades in i två grupper där en grupp fick utföra fysisk yoga och den andra gruppen tränade konventionell konditions- och styrketräning.

Resultatet visade att deltagarna som utövade yoga hade liknande förbättring på 6-minuters gångtest som dem som konditions- och styrketränade. Den konventionella träningen hade dock bättre effekt på trötthet och emotionella faktorer.

Marian Papp har fortsatt att forska på yogans effekter och sprider sina kunskaper via kurser och sociala medier. Hon är även ansvarig för kursen Yogaträning som kompletterande behandling för olika sjukdomstillstånd (7,5 hp), som ges vid Karolinska Institutet.

Och nyligen var hon alltså aktuell som talare vid konferensen Yoga and Science, där en rad forskare presenterade aktuella studier inom yoga. Huvudtalare var Holger Cramer, med dr vid Universitetet Duisburg-Essen i Tyskland, som presenterade resultat från studier om yoga och kronisk smärta.

I takt med ökningen av antalet yogautövare både i USA och Europa har det också gjorts fler studier om yogans hälsovinster. Numera finns ett antal randomiserade kontrollerade studier som visar att yoga kan vara effektivt vid bland annat kronisk ländryggs- och nacksmärta.

I en randomiserad kontrollerad studie, som publicerades 2013, visade Holger Cramer och medförfattare att yoga i grupp var bättre än hemövningar för patienter med kronisk nacksmärta, både avseende smärtminskning och funktionsförbättring. Forskningen har också visat att man kan se smärtminskning och förbättrad funktion ett år efter avslutad yogakurs, förutsatt att deltagarna fortsätter med yogaövningar hemma.

Yoga vid ryggvärk
Holger Cramer genomför just nu, tillsammans med andra forskare, en systematisk litteraturöversikt med metaanalys om yoga vid kroniska ländryggsbesvär. 24 randomiserade, kontrollerade studier har inkluderats och de preliminära resultaten visar att yogabaserade övningar har liten till måttlig effekt på smärta och funktion vid ländryggsbesvär. Yogaträning en eller två gånger per vecka verkar ha liknande effekt på smärta.

”Vid yogainterventioner för patienter med besvär i rörelseapparaten verkar det vara viktigt att yogarörelser ingår och att det inte bara är andning och meditation. Då blir det en större positiv effekt både avseende smärta och funktion”, poängterar Marian Papp.

Hathayogan är ett bra exempel på sådan yoga och där är det en del mer fysiskt krävande övningar, såsom stående positioner och andra dynamiska övningar, som synkroniseras med andningen.

”I Sverige finns ännu inga riktlinjer kring dos, intensitet och frekvens för yoga som aktivitet. Men på 1177.se står yoga med som ett alternativ när man ska välja mellan olika typer av fysisk aktivitet”, berättar Marian Papp och tillägger att både i Tyskland och USA rekommenderas yoga som en form av kompletterande behandling för att minska smärta och förbättra funktion vid kronisk ryggsmärta.

I Sverige finns rekommendationer om basal kroppskännedom för olika sjukdomstillstånd, bland annat depression, och enligt Marian Papp kan man i viss mån likna yoga vid basal kroppskännedom och mindfulnessträning.

Holger Cramer anser att man till smärtpatienter bör rekommendera yoga med en instruktör, så att övningarna utförs säkert och korrekt. Effektmässigt verkar det dock spela mindre roll vilken typ av yoga som utövas.

”Alla kanske inte vill använda maskiner eller gå till gymmet och då är det positivt om man kan få en liknande effekt av yoga”, avslutar Marian Papp.

Av Elin Östlind

För mer information: marian@marianpapp.se

Källor:
Nationalencyklopedin, sökord yoga resp. hathayoga
idrottsstatistik.se/motion-och-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/

VAD ÄR YOGA?

  • Yoga har en uråldrig tradition med sin grund i indisk filosofi men fungerar nu också som ett sätt att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.
  • I yoga ingår vanligtvis tre element: andning, fysiska rörelser och uppmärksamhet. De fysiska rörelserna kan vara både statiska och dynamiska. Hathayogan är en vanlig form av yoga där syftet är att nå fullständig kontroll över kroppen.
  • Antalet yogautövare i Sverige uppskattas till 966 000 personer, inkluderat avspänning, qigong och dylikt.