Årlig screening för fallrisk rekommenderas

Patienter med tidigare fraktur efter mindre trauma ska erbjudas behandling för osteoporos.

Det kliniska omhändertagandet av personer med fallrisk, eller de som har fallit, bör inkludera specifik träning, balansmätning och osteoporosbehandling. Vitamin D eller höftskydd verkar däremot inte ha någon förebyggande effekt.

Cirka 29 procent av alla över 65 år faller åtminstone en gång per år och en fjärdedel av dessa söker sjukvård efter fallet. Allvarligare fallolyckor med frakturer och ledluxationer ses hos tio procent av alla som fallit.

21–39 procent av dem som fallit utvecklar fallrädsla, vilket i sin tur har en negativ effekt på den drabbade personens livskvalitet och aktivitetsnivå. Syftet med en aktuell artikel var att presentera kliniska rekommendationer för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer, utifrån de evidens och riktlinjer som finns i dag.

Både American Geriatric Society och British Geriatrics Society rekommenderar en årlig screening för fallrisk för patienter från 65 år – frågan om patienten fallit och om patienten är rädd för att falla bör ställas. Timed up and go kan användas vid utvärdering; ett testresultat på tolv sekunder eller mer indikerar att det föreligger en fallrisk.

Alla som uppvisar fallrisk bör även erbjudas träning, vilket har visat sig ha god effekt för patienter med måttlig till hög fallrisk. Forskning visar att fallförekomsten var 29 procent lägre bland dem som tränat jämfört med motsvarande grupp som inte tränat. Både hembaserad träning och gruppbaserad träning har visats minska antalet fall.

De effektivaste träningsprogrammen innehåller både benstärkande övningar och övningar som utmanar balansförmågan. Det finns också viss evidens för att tai chi kan minska fallförekomsten. Gångträning, som ofta är inkluderat i olika program, har inte som enskild träning visat sig ha någon fallförebyggande effekt.

Multifaktoriell riskbedömning för fall, där interventioner sätts in utifrån identifierade risker, rekommenderas för patienter med hög fallrisk. En av de viktigaste hörnstenarna i en sådan bedömning är att undersöka gång, balans och benstyrka, vilket ger en god bild av patientens förmåga och kan ge information om vilken typ av träning som är lämplig för den aktuella patienten.

Även om tidigare studier har visat att tillskott av vitamin D kan minska fallrisken visar senare forskning inte att vitamin D har någon fallförebyggande effekt och rekommendationen är att inte förskriva vitamin D i det syftet.

Skadeprevention bör fokusera på att hantera patienter som löper risk för frakturer. Patienter med tidigare fraktur efter mindre trauma ska erbjudas behandling för osteoporos. Höftskydd kan däremot inte rekommenderas, baserat på metaanalys som inte påvisat någon effekt.

Av Anna Horn

Källa: Ganz DA, Latham NK. Prevention of falls in community-dwelling older adults. N Engl J Med. 2020;382(8):734-743.