Neuromuskulär träning för luxerad axel

360
Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar med gummiband.

Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har tagits fram av danska forskare och har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar med gummiband.

Traumatiska främre axelledsluxationer är vanliga bland unga idrottsaktiva personer och recidivrisken är påtaglig. Enligt de danska forskarna råder det brist på randomiserade kontrollerade studier som jämför olika behandlingsstrategier för dessa patienter.

Eftersom en traumatisk främre axelledsluxation ofta leder till förändringar i det neuromuskulära och proprioceptiva systemet borde mer fokus läggas på neuromuskulära övningar snarare än på övningar som endast syftar till att öka styrka.

Detta tankesätt har implementerats vad gäller främre korsbandsskador och används där med framgång.

Syftet med den aktuella randomiserade kontrollerade studien var därför att jämföra ett övervakat rehabiliteringsprogram bestående av neuromuskulära övningar med ett standardiserat hemträningsprogram för patienter med främre axelledsluxation.

Inklusionskriterier var personer mellan 18 och 39 år med traumatisk primär eller recidiverande främre axelledsluxation.

Interventionsprogrammet (SINEX) består av neuromuskulära övningar som integrerar styrka, koordination, balans och proprioception, med syfte att öka den kompensatoriska funktionella skulderstabiliteten.

SINEX består av sju övningar med vardera sju nivåer, från bas- till elitnivå.

Exempel på en basövning kan vara att i ryggliggande hålla och balansera en boll med handflatorna, sträcka i armbågarna och därefter böja tillbaka till utgångsläget. Ett exempel på samma övning fast på elitnivå är att balansera bollen i ena handen och utföra ett utfallssteg med kontralaterala benet samtidigt som armen med bollen sträcks framåt.

Hemträningsprogrammet (HOMEX) består av övningar för att stärka rotatorkuff och skuldermuskulatur med hjälp av gummiband. Båda grupperna tränade under tolv veckor, SINEX-gruppen med hjälp av fysioterapeut och HOMEX-gruppen på egen hand.

Efter tolv veckors träning visade sig SINEX-gruppen ha signifikant större förbättring enligt Western Ontario shoulder instabilty index (WOSI) i jämförelse med HOMEX-gruppen. Skillnaden var dock inte tillräckligt stor för att vara kliniskt relevant.

För flera andra sekundära utfallsmått visade sig SINEX vara effektivare och det var även färre i den gruppen som senare genomgick, eller fick remiss för, kirurgisk behandling.

En begränsning med studien är att man inte kan veta hur stor betydelse det hade att träningen i SINEX-gruppen var övervakad.

Sammanfattningsvis tyder ändå resultaten på att rehabilitering med neuromuskulära övningar är bättre än styrketräning med gummiband för patienter med främre axelledsluxation.

Av Ingela Delfin

Källa: Eshoj HR et al. Neuromuscular exercises improve shoulder function more than standard care exercises in patients with a traumatic anterior shoulder dislocation: A randomized controlled trial. Orthop J Sports Med. 2020;8(1):2325967119896102.

Läs originalartikeln här: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6993151/

Träningsprogrammen finns att ladda ned här: journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/2325967119896102