Återkommande smärta påverkar skolprestation

45
Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn.

Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn. Trots den höga förekomsten finns det lite beskrivet om hur smärtan påverkar barnen och deras förmåga att prestera i skolan.

Syftet med en svensk avhandling var att studera och utvärdera evidens för samband mellan återkommande smärta och skolprestation.

Avhandlingen bestod av tre delstudier. Studie 1 var en systematisk litteraturgranskning och studie 2 och 3 baserades på en longitudinell totalpopulationsstudie, The study of health in school-aged children from Umeå, med 1 524 respektive 1 567 barn (4–18 år).

Återkommande smärta samt upplevda problem med skolprestation, meritvärde och gymnasiebehörighet var variabler som studerades.

Det övergripande resultatet visar att det bland annat fanns viss evidens för att variabeln återkommande smärta kan förutsäga nedsatta betyg och en upplevelse av problem med att prestera i skolan.

Smärta i årskurs 6 fördubblande oddsen för upplevda problem med skolprestation i årskurs 9. Resultaten kan användas som grund för prioritering av preventiva insatser inom skolan och hälso- och sjukvården samt som underlag för att utarbeta insatser för barn med återkommande smärta.

Av Anna Horn

Källa: Ragnarsson S. Managing school while fighting aches and pains: a study about recurrent pain and academic achievement among school-aged children. Doktorsavhandling. Umeå universitet, 2019.

Läs avhandlingen här: umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1380143/FULLTEXT01.pdf