Bristande smärtbehandling efter höftplastik

98
Postoperativ behandling efter höftplastik är inte optimal.

Behandlingen som ges vid postoperativ smärta efter total höftplastik är inte optimal, enligt en aktuell avhandling.

Tidigare studier har visat att 80 procent av patienter som har opererats upplever postoperativ smärta och 30 procent av dem har måttlig till uttalad smärta.

Smärtan hindrar en effektiv postoperativ rehabilitering. Multimodal smärtbehandling anses vara den optimala metoden och innebär en kombination av icke-opioider och smärtlindrande tekniker. Detta leder till ett begränsat behov av opioider, men trots det är just opioider fortfarande förstahandsvalet vid akut smärta.

Tidigare studier som undersökt smärtbehandling efter total höftplastik har jämförts i avhandlingen. Studierna var dock heterogena med avseende på smärtlindrande behandlingar och ingen enhetlig metod kunde påvisas.

I en av avhandlingens delstudier visas att en kombination av paracetamol och NSAID liksom en kombination av paracetamol, NSAID och gabapentin kan medföra en signifikant minskad konsumtion av morfin. Detta bör undersökas närmare i randomiserade kontrollerade studier framöver.

Av Ulrika Jupén

Källa: Geisler A. Postoperative pain management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patient’s pain response. Doktorsavhandling. Lunds universitet, 2019.

Läs avhandlingen här: portal.research.lu.se/ws/files/71705606/e_spik_ex_Anja.pdf