Involvera professionen i forskningsarbetet

334
Hur kan forskningen nå ut till dem den berör och hur får vi professinen att bli involverad i forskningen?

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Hur kan forskningen nå ut till dem den berör och hur får vi professionen att bli involverad i forskningen? ”Det är ett spännande område och väldigt viktigt för att minska avståndet mellan forskning och praktik”, säger Christine E. Laustsen, arbetsterapeut och doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hon poängterar att för att kunna sprida forskningen inom olika verksamheter måste vi också ha effektiva modeller och metoder för detta.

Christine E. Laustsen har ett förflutet i kommunal verksamhet och då inom rehabiliteringsområdet. Men sedan drygt ett och ett halvt år forskar hon på heltid.

”I mitt avhandlingsarbete har jag fokus på professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande och hälsa. Jag ingår i UserAge, som är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprogram. Det övergripande syftet i UserAge är att få mer kunskap kring hur man kan involvera personer utanför akademin inom det här forskningsområdet”, förklarar hon.

Antalet äldre i Sverige och i världen förväntas öka under de kommande årtiondena, vilket medför ett ökat krav på vård- och omsorgssektorn. Samtidigt upplever många som är kliniskt verksamma att det är svårt att implementera fynd från forskningen i det dagliga arbetet.

”Jag funderade själv mycket på det när jag arbetade i den kommunala verksamheten, hur svårt det var att få in nya kunskaper och forskningsrön i verksamheten och hur man skulle göra för att minska avståndet mellan forskning och verksamhet”, säger Christine E. Laustsen.

Hennes avhandling kommer att innehålla fyra studier och hittills är en av studierna färdig. Christine E. Laustsen har intervjuat 17 professionella som tillsammans med forskare från Kristianstad högskola har utvecklat och implementerat en gemensam modell för förebyggande hembesök inom kommunens regi.

”Det som visades vara viktigt för att involvera professionerna var att det blev en anpassning från bägge håll; forskningen måste anpassas till kliniken och professionen måste anpassa sig till forskningen.”

Ett exempel är när man som forskare vill samla in data på ett visst sätt och använda reliabla och valida frågeformulär. Men detta fungerar inte alltid i praktiken.

”De äldre personerna som får hembesöken förstår många gånger inte frågorna som forskarna ställer. De som utförde hembesöken hade därför en annan känsla av hur frågeformulären fungerade rent praktiskt.”

Det handlar också mycket om att bygga tillitsfulla relationer och att det finns en respekt för den kunskap som faktiskt finns hos professionen. Christine E. Laustsen menar att forskningen blir mer relevant för praktiken och lättare att implementera om vi involverar professionen.

Av Anna Horn

För mer information: www.hkr.se/christine.etzerodt.laustsen