Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

363

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter.

Fysioterapeutiska metoder som har visat sig vara effektiva för att behandla den myofasciella smärtan inkluderar ultraljud och tens. Kombinationen av dessa två terapier har dock inte undersökts i någon större utsträckning.

I en randomiserad kontrollerad studie deltog 70 individer med akut nacksmärta och minst två aktiva myofasciella triggerpunkter i övre trapezius. Individerna fördelades på tre grupper.

Två av grupperna fick kombinerad ultraljud- och tensbehandling, dock med olika frekvens och intensitet, medan den tredje gruppen var kontrollgrupp med intensiteten på apparaten satt till noll. Behandlingar utfördes tre gånger per vecka under fyra veckor. Utvärdering skedde med smärttröskelvärde uppmätt med tryckalgometer och mätning av lateralflexion i nacken.

Enligt resultatet sågs förbättringar i både smärttröskelvärde och nackrörlighet i de två interventionsgrupperna. I kontrollgruppen fanns ingen signifikant skillnad i värdena före och efter behandling.

Av Ingela Telg

Källa: Takla MKN. Low-frequency high-intensity versus medium-frequency low-intensity combined therapy in the management of active myofascial trigger points: A randomized controlled trial. Physiother Res Int. 2018;epub ahead of print.